Onderzoek
Wij vinden het belangrijk om mee te werken aan (wetenschappelijk) onderzoek.
Bij de Vruchtenburg zelf vindt onderzoek plaats naar het effect van onze eigen begeleiding en in samenwerking met andere organisaties wordt themagericht onderzoek op het gebied van de psycho-oncologie verricht.

Onderzoek patiënten Vruchtenburg
Om de kwaliteit van onze zorg te waarborgen en het effect te meten doen wij onderzoek bij onze eigen patiëntenpopulatie.
Patiënten vullen voor- en na de begeleiding diverse vragenlijsten in:

  • Bij de intake wordt een vragenlijst afgenomen welke als doel heeft om de patiënt de juiste vorm van begeleiding te geven,
  • Een andere vragenlijst (HADS) meet de ervaren angst en depressie en wordt voor- en na de behandeling afgenomen.
  • Na de afsluiting van de begeleiding krijgt iedere patiënt een evaluatievragenlijst. Hiermee wordt het effect van de begeleiding en de tevredenheid van de patiënt onderzocht. Het rapportcijfer van de cliënttevredenheid over 2016 is een 8,2.

Themagericht onderzoek
In samenwerking met de Hogeschool van Rotterdam zijn de volgende onderzoeken in 2013 en 2014 gepubliceerd:

Overig onderzoek
In samenwerking met het Helen Dowling Instituut vindt momenteel onderzoek plaats naar ‘Het Effect van online therapie voor het omgaan met angst voor terugkeer van borstkanker’. Dit promotie-onderzoek zal medio 2017 afgerond zijn.

De overkoepelende branche-organisatie IPSO (psycho-oncolgische centra en inloophuizen) heeft in 2012 evaluatie-onderzoek verricht naar de effecten van de psychosociale steun door bij IPSO aangesloten therapeutische centra. Aan dit onderzoek namen 384 mensen deel, zowel mensen met kanker als partners van mensen met kanker. Over een periode van negen maanden is hen verzocht een drietal vragenlijsten in te vullen: ten tijde van hun aanmelding bij het therapeutisch centrum, en drie en negen maanden later.

Uit het onderzoek blijkt dat de geboden psychologische zorg een positief effect heeft op het welbevinden en de kwaliteit van leven van de deelnemers. Spanningsklachten, depressieve gevoelens en vermoeidheid nemen gedurende de begeleiding zichtbaar af, óók bij mensen met een ongunstige prognose.

Het rapport Psycho-oncologie helpt kunt u hier downloaden