Psychologische zorg bij de Vruchtenburg richt zich op de emotionele, psychologische en relationele gevolgen van kanker.
De Vruchtenburg heeft als uitgangspunt dat elk mens in meer of mindere mate het vermogen heeft om zich in moeilijke periodes staande te houden. Dit vermogen kan door onze begeleiding verder worden ontwikkeld, waardoor eigen weerbaarheid en kracht worden versterkt. Kwaliteit van leven staat bij de Vruchtenburg centraal.

Aanvullende zorg op medische behandeling 
De zorg van de Vruchtenburg is aanvullend op de medische behandeling. Samenwerking met artsen en verpleegkundigen is bij de Vruchtenburg dan ook de standaard.

Voor wie
U kunt bij de Vruchtenburg in zorg komen ongeacht uw leeftijd, vorm van kanker of stadium van uw ziekte.
Kanker raakt ook de mensen uit uw omgeving. Daarom begeleidt de Vruchtenburg ook uw directe naasten, zoals uw familieleden, partner en/of kinderen.

Aanmelden

Aanmelden
Als u geïnteresseerd bent in onze psychologische zorg kunt u zich hier aanmelden of telefonisch contact opnemen met één van onze vestigingen. Voor alle vormen van begeleiding bij de Vruchtenburg heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, specialist of bedrijfsarts.

Zodra wij uw aanmelding ontvangen hebben, sturen wij u een inschrijfpakket toe. Hierin vindt u een inhoudelijke vragenlijst en een brief met verdere informatie over onder andere uw intakegesprek.

Aanmeldformulier

Intake/wachttijd

Intakeprocedure
Na aanmelding krijgt u van ons enkele vragenlijsten toegezonden.
De ingevulde vragenlijsten helpen ons om een inschatting te maken of u bij ons op de juiste plek bent en welke hulp het beste bij u past. Het invullen kost u ongeveer 20-40 minuten.
U wordt vervolgens uitgenodigd voor een gesprek met één van onze psychologen.
Op basis van de aard en ernst van uw klachten en van uw hulpvraag komen wij vervolgens tot een voorstel voor uw behandeling.

Opmerkingen

  • Het is belangrijk dat wij de door u ingevulde vragenlijsten retour hebben ontvangen voordat u met één van onze psychologen in gesprek gaat.
  • Mocht u niet in staat zijn de vragenlijsten in te vullen dan kunnen wij u daarbij helpen. Geef dit alstublieft aan bij uw aanmelding.
  • Om voor zorg bij de Vruchtenburg in aanmerking te komen hebben wij van u de originele verwijzing van uw arts en een kopie van uw zorgpas en legitimatie nodig.

Door strengere eisen vanuit de overheid en zorgverzekeraar zijn wij verplicht ons te houden aan de hierboven beschreven intakeprocedure.

Wachttijd

De actuele wachttijd (november 2016) tussen aanmelding en intake bedraagt ongeveer 4 weken. De wachttijd tussen de intake en het daadwerkelijke begin van de behandeling is ongeveer 4-6 weken. De wachttijd is afhankelijk van de locatie en van de aard en ernst van de problematiek. Wanneer urgente psychologische zorg nodig is dan kan afgeweken worden van bovengenoemde wachttijden. Uw verwijzer kan in dit geval contact met ons opnemen om te overleggen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

 

Kosten en vergoeding

Basisverzekering
Psychologische zorg door de Vruchtenburg wordt vergoed door de basisverzekering. Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen, is een verwijsbrief van de medisch specialist, huisarts of bedrijfsarts noodzakelijk.

Eigen risico
Houd u er rekening mee dat de zorgverzekeraar per kalenderjaar een verplicht eigen risico van 385 euro (2016) hanteert. Psychologische zorg door de Vruchtenburg telt mee bij het aanspreken van ieders eigen risico. Ook onze verrichtingen (bijvoorbeeld gesprekken over uw behandeling, diagnostisch onderzoek en andere werkzaamheden zoals verslaglegging, overleg en telefonische contacten) tellen mee voor het verplichte eigen risico. Wij declareren deze verrichtingen bij uw verzekeraar. Neem voor meer informatie hierover contact op met uw zorgverzekeraar.

Ook voor de partner
Krijgt uw partner (of een andere naaste) ook psychologische zorg bij de Vruchtenburg, dan geldt het eigen risico ook voor uw naaste.

Wat is een DBC?
Als u zich inschrijft bij de Vruchtenburg, openen wij voor u een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). Wij leggen uw diagnose en alle activiteiten die wij voor u doen vast in deze DBC. Hierbij kunt u denken aan de tijd die de behandelaar besteedt aan gesprekken met u, maar ook tijd voor verslaglegging in uw dossier, overleg met derden, en telefoongesprekken. Een DBC mag maximaal 365 dagen duren. Duurt de behandeling langer dan openen wij een vervolg-DBC voor u. Het jaar waarin een DBC start, is bepalend voor de berekening van het eigen risico.

Wat is de prijs van een DBC?
Aan elke DBC hangt een prijskaartje. De prijs wordt bepaald door landelijke vastgestelde tarieven voor het totaalpakket van activiteiten rond uw behandeling. Er is dus geen sprake van een prijs per sessie. De landelijke tarieven vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa): www.nza.nl

Betaling
De Vruchtenburg stuurt de rekening naar uw verzekeringsmaatschappij. Uw zorgverzekeraar betaalt de rekening. In sommige gevallen kunt u ter informatie een rekeningoverzicht toegestuurd krijgen.

Wat moet u doen?
Voor een correcte administratieve afhandeling is het daarom belangrijk dat u bij uw inschrijving aan ons de juiste verzekeringsgegevens doorgeeft:

  • uw persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum en burgerservicenummer);
  • uw verzekeringsmaatschappij;
  • ingangsdatum en polisnummer van uw ziektekostenverzekering (kopie zorgpas)

Waarom zo laat een afrekening?
Wij sluiten een DBC pas af als uw behandeling helemaal is afgerond (binnen één jaar) of als u één heel jaar in behandeling bent geweest (bij langdurende behandelingen). Daarom kan het zijn dat u pas na lange tijd een afrekening krijgt van de zorgverzekeraar voor uw behandeling. De startdatum die op de afrekening van uw zorgverzekeraar staat, is niet altijd gelijk aan het moment dat u voor het eerst een afspraak hebt gehad. Wij openen namelijk uw DBC al op het moment van uw inschrijving. Die datum staat dan ook als startdatum op de afrekening.

Afspraak afzeggen
Het kan voorkomen dat u een gemaakte afspraak moet afzeggen door ziekte of overmacht. Geef dit alstublieft zo spoedig mogelijk aan ons door, met vermelding van de reden. Wij kunnen dan op dat tijdstip nog een andere cliënt inplannen.
Indien een afspraak binnen 24 uur of minder dan een werkdag voor het geplande contact wordt afgezegd, zijn wij helaas genoodzaakt de kosten voor het contact bij u in rekening te brengen. Deze kosten bedragen 50 euro en zijn niet declareerbaar bij de zorgverzekeraar.

Vormen van begeleiding

Vormen van begeleiding
Psychologische zorg bij de Vruchtenburg kan bestaan uit individuele-, groeps-, familie-, en/of partnergesprekken.
Ook is het mogelijk dat u door meerdere behandelaars behandelt gaat worden. De individuele zorg die de Vruchtenburg biedt kan bestaan uit:

Individuele gesprekken met een psycholoog
Bij individuele gesprekken komt alles aan bod wat voor de cliënt in deze periode belangrijk is. De cliënt bepaalt zelf waarover hij of zij wil praten, zoals bijvoorbeeld over hoe hij of zij kan leren omgaan met de ziekte en de gevolgen van de behandeling. Heel vaak komen ook zingevingsvragen en zelfinzicht aan bod. De psycholoog helpt bij het ordenen van de stroom van vragen, gedachten en gevoelens. De psycholoog geeft ook praktische adviezen, bijvoorbeeld over hoe u goed voor uzelf kunt zorgen.

Haptotherapie
Haptotherapie gaat over het mens als geheel, met het lichaam als aangrijpingspunt. Het is voor elk mens belangrijk dat denken en voelen met elkaar in evenwicht zijn. Dit evenwicht kan verstoord zijn bij mensen met kanker. Met haptotherapie kan dit hersteld worden, door het vrijmaken van geblokkeerde emoties. Via gerichte aanrakingen wordt men zich (weer) bewust van lichamelijke spanningen. Hierdoor kunnen ook de bijbehorende emoties vrijkomen en verwerkt worden.

Kunstzinnige therapie
Creatieve expressie kan helpen bij het verwerken van ervaringen van pijn, rouw en verdriet. In Nederland zijn al veel positieve ervaringen opgedaan in de gezondheidszorg met deze vorm van therapie. Bij de Vruchtenburg kunnen de cliënten tekenen, schilderen en boetseren. Dit kan helpen bij verwerking, omdat bij creatieve uitingen het hart, de ziel, de zintuigen én het intellect worden aangesproken. Ook kinderen van ouders met kanker kunnen bij ons creatieve therapie doen.

Re-integratie naar werk
De vragen die mensen die kanker hebben (gehad) kunnen variëren van zorgen over de betekenis van werk in je leven nu, of de wens om van werk te veranderen, tot het uit noodzaak op zoek moeten naar ander of aangepast werk. Ook in een werkhervattingtraject kunnen mensen tegen allerlei onverwachte situaties aanlopen die zij graag met iemand willen bespreken. De loopbaanadviseur van de Vruchtenburg zoekt samen met u naar (nieuwe) mogelijkheden en oplossingen.

Hieronder vindt u een overzicht van het aanbod van groepsgesprekken/training bij de Vruchtenburg.

Aandacht gerichte cognitieve training
Deze training is bedoeld voor mensen die willen leren met aandacht in het leven te staan en bewust om te gaan met stressgerelateerde klachten. Het is bekend dat veel mensen met kanker stress ondervinden van hun ziekte. In deze training leert u om de invloed van grote spanning op uw leven te beperken, waardoor u meer rust gaat ervaren.
In de training komen onder andere aan de orde: bewust worden van lichamelijke gewaarwordingen; ademhaling; zicht krijgen op patronen van denken en handelen; omgaan met angst, pijn en vermoeidheid; mentale en fysieke ontspanning.

Herstel & Balans
In samenwerking met het OCA in Rotterdam organiseren we Herstel & en Balans, een revalidatieprogramma. In een groep van 7 tot 12 deelnemers werkt u aan uw herstel, zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Drie maanden lang verbetert u uw conditie met fitnesstraining en groepssport. Daarnaast volgt u een serie wekelijkse bijeenkomsten over onderwerpen zoals het omgaan met vermoeidheid, spanningen, communicatie met anderen, en overige onderwerpen over omgaan met kanker en de draad weer oppakken. Uit onderzoek is gebleken dat veel mensen baat hebben bij dit programma.
Meer informatie over Herstel & Balans
Folder Revalideren bij kanker

Verder na kanker
Dit is een gespreksgroep voor mensen die na kanker de draad van hun leven weer op willen pakken. Deze training helpt mensen een basis te leggen voor hun verwerking en hun eigen kracht te vergroten. Dat gebeurt onder andere door middel van lotgenotencontact en ontspanningsoefeningen.
Het programma omvat een serie van 6 wekelijkse bijeenkomsten over onderwerpen zoals de draad weer oppakken, het omgaan met vermoeidheid, spanningen, communicatie met anderen, werk en overige onderwerpen die de cliënten raken,
Deze groep start doorlopend door het jaar op locatie Leiden.

Kanker en werk
Dit is een gespreksgroep voor mensen die tijdens- en of na kanker hun werk weer willen oppakken. Naast begeleiding en uitwisseling over thema’s als ‘communicatie met collega’s’ en ‘gezond opbouwen en terugval voorkomen’ wordt er ook informatie gegeven over wet- & regelgeving op het gebied van arbeidsongeschiktheid.

Omgaan met verlies
Dit is een gespreksgroep van 8 tot 10 deelnemers die met verlies te maken hebben of hebben gehad. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan verlies van gezondheid, relatie, of werk.
Thema’s die aan de orde komen: het proces van emoties en hoe hiermee om te gaan, positief denken ten opzichte van verlies, interactie met de omgeving, intimiteit, de plek van geloof, hoop & liefde in het leven. Als laatste wordt gewerkt aan een stappenplan voor de toekomst.